కువకువలు

ranjani

:(
రచయిత్రి కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి అస్తమయం : 09 అక్టోబరు విజయవాడ ..
వయసు 70 సంవత్సరాలు. జననం : 1940, అక్టోబర్‌ 16
ప్రసిద్ధ రచనలు : అసిధార, క్షణం క్షణం, అడుగడుగునా, అనుభవాల అలలలో, అగాధాల అంచున ...
వివిధ నాటికలు ఆకాశవాణిలో ప్రసారమయ్యాయి
10/12/2010 9:55 AM | జాలం నుండి
రిప్లయ్ జత చేయి
Mobile client for your phone
Stay connected with your friends in real time
ప్రవేశం
©2020 ShoutEm